Платонова Галина Иосифовна

From Воршуд
Jump to navigationJump to search

Кӧкыын веттам кырӟан[edit]

Платонова Г. И.

Шаермылэсь одӥг пичи сэрегзэ гинэ но ортчытэк ӧз кыльы ни, дыр, «Шулдыр ӝыт» ансамбль, нош соин ӵош - ансамбльлэн кивалтӥсез, Россия Федерациысь дано артист Анатолий Алексеевич Ушаков но Удмурт Республикаысь калык артистка Галина Иосифовна Платонова. Кык яркыт кизилиос сцена вылын гинэ ӧвӧл, улонын но артэ вамышто, соку Платонова луэ Ушакова. Озьыен, вамыштом катанчи сьӧры. Нырысетӥ кыл - Галина Платонова-Ушаковалы.

- Туж уг яратӥськы дыго-мого вераськисьёсты - сюлэм сэректыны ӧдъя, - ас азяз кыӵе ке но куронъёс пуктыса сямен, Галина Иосифовна пумиськонмылы ӧр сётӥз.

- Шонерзэ вераны кулэ: асьмеос, удмуртъёс, ум быгатӥське малпанъёсмес чебер ӧръяны. Яке тодон-валанмы - эрудированностьмы уг тырмы, яке удмурт но ӟуч кылъёс огазе луыса сураськемын. Мынам аслам но вераськонам ӟуч кылъёс пыро. Гуртэ бертӥсько ке, нэнэе шуэ: чеберзэ, кулэ кылэз вераны уд шедьтӥськы ни, нош азьвыл, пе, кыӵе шумпотыса кылзӥськом вал лад-лад мадиськемъёстэ. Школаын дышетскыкум, интернатын улӥсько вал бере, гуртэ бертыса, арня ӵоже улэме сярысь ваньзэ верасько вал. Вань ужзэс куштыса, анай-атае час пала но кылзозы мынам улэм-вылэме сярысь. Мӧзмем сюлэмме озьы кисьтӥсько ни вал соослы.

- Вераськыны быгатон, удмурт кылэз мургес тодэм потон ӧз валтэ ас сьӧразы, мукет улон сюрес синйылтӥды асьтэлы.

- Школаын дышетскыкум, котькуд предметэз туж гажай. Удмурт кылъя но, иностранной кылъя но, физикая, математикая дышетӥсьёсы - ваньзы асьсэ предметъя азьланьтыны косо вал дышетсконме. Вордӥськи мон Алнаш районысь Тылойыл починкаын, тямыс классэз йылпумъяй Атабай школаын, нош 9-тӥ-10-тӥ классъёсы ветлӥ Можга районысь Горняк школае. Дышетскыны тырши бере, ушъялляса ӵемысь линейка азе потталлязы. Аслэсьтым кин луонме мон соку ик адӟисько ини вал. Улон сюрес бырйыкум, атаелы кырӟась луо шуи. Толэзь пала монэным ӧз вераськы. Соку туж дано вал врачлэн, дышетӥсьлэн ужез. Атае малпалляз, умой дышетскисьёс со сюресэз гинэ бырйыны кулэ.

Нош нэнэе мылкыдме тодэ вал, солы мон ваньзэ вералляй. Пинал дыръяз со ачиз но улонзэ кырӟанэн герӟаны ӧдъя вал. Музыкальной училищее но куаразэ кылзӥськытыны ветлэм, «Италмас» ансамбль кылдыку, отчы но кутыны туртто вылэм. Улон инты шедьтытэк, гуртэ бертоно луэм.

Нэнэелэн куараез туж чебер. Мисьтаськиськом-а, мар ке мукет ужез лэсьтӥськом-а, пыр кырӟаськом вал. Кырӟась луон мылкыдме кыкнамы но атайлэсь ватылӥм. Но анае мыным шуиз: ми, пе, дуннеез ум валаське вал пинал дыръямы, кепырам, коньдонлы но ёрмим. Мынам малпанэ ӧз пӧрмы бере, тынад коть мед быдэсмоз. Озьы, мыным дурбасьтыса, атаеным вераськиз. Атабайысь, Горнякысь дышетӥсьёс но мылкыдзэ лӥятыны выризы. Кыӵе гинэ ужрад школаын уг ортчы, мон отын кырӟасько ни угось. Вань калык тодэ вал, артист луо шуыса, нош атай - пумит. Горняк школаысь директорен вераськемзы бере гинэ соглаш луиз. Ижевскысь Музыкая училищее пыреме бере но атай секыт мылкыдын ветлӥз. Анай-атайёсты кенеше ӧтчамзы бере гинэ буйгаз, туж йӧнъяськыса бертӥз Ижевскысь. Ӵапак соку мон каникулъёсын вал. Вокальной отделенилэн кивалтӥсез Мария Владимировна Лившиц ӟеч-ӟеч верам: кин со артист, кыӵе луоз солэн азьлань улонэз. Бертэмез бере атай быдэс гуртэтӥ вераса ветлэм, артистлы, пе, созэ сиыны уг яра, тазэ сиыны уг яра, личной улонзы но, оло, соослэн уз луы. Операе мынӥзы ке, училище бере дышетскозы Москваысь, Ленинградысь яке Казаньысь консерваториын.

Одӥг пол бакчаын ву кисьтасько. Бызьыса потэ, нош со милям туж йӧно вал. Гали, Гали, шаплы пыр ай, пе, тынад куараеныд ик кырӟало, тон сое кылзӥськыны кулэ. Тамара Синявскаялэн куараеныз ӵошатэ бере, иське, артист луонэлы уг пумитъяськы ни. Аслам но мынам мылкыды бурдъяськиз.

Атае 1992-тӥ арысен ӧвӧл ни. Мон сое али но туж гажасько, со но монэ туж гажаз, шумпотэмзэ но адӟисько вал. Жаль, дано ним сётэмзэс ӧз тоды ни.

- Галина Иосифовна, ноку ӧд жалялэ-а артист луэмды пумысен?

- Пинал дыръя ӧй. Азьло кызьы малпаськоно вал? Мед луоз кыӵе ке одӥг профессиед, но сое нуоно рос-прос: кызьы быгатӥськод, кӧнялы кужымед вань. Выльдӥськон вакыт бере дас аръёссэ мукет сямен малпаськыны кутски: туж умой вылэм, куинь-ньыль профессиед но луысал ке. Но крезьгур удысэз бырйи шуыса, чик уг жаляськы.

Школаын милемды ӧз дышетэ крезьгурез валаны, нош милям нылмы, музыкая школае ветлыса, кӧня басьтэ ни! Сизьым ар ке дышетсконо, одӥг ар ветлонэз кылиз на.

Куд-ог ужпумез со мынэсьтым тросгес вала ни кадь. Музыкая училищеын ми дыръя одӥг отделение вал, кудаз басьтылӥзы крезьгуръя кыӵе ке тодон-валанъёстэк - Инмар куара гинэ мед сётоз. Нош зол куараен адямиос тросэз лыкто вал гуртысь.

Малпасько, гитараен ке шудыны быгатысал на. Училищеын дышетскыкум тодматски ариен, романсэн. Жанна Бичевская, Галина Беседина сямен гитараен кырӟам потэ. Америкаез мон озьы ӧй усьтысал, но улонэз возьматӥсь, драматической кырӟан пыр аслэсьтым сюлэмме мон уката но ӧръяны быгатысал, кызьы кырӟаме потэ, озьы ик кырӟасал.

Али ваньмыз фонограммаен кырӟало, крезьгурез компьютерен лэсьтыса. «Шулдыр ӝыт» ансамбльын азьло улэп оркестр вал, соку сюлэмез трослы усьтыны луылӥз. Нош кырӟанлы аранжировка лэсьтыса, муртлэсь кырӟанзэ кырӟаськод кадь, солэн малпанэз, валанэз пыр. Кылъёсаз сюлэмдэ поныны турттӥськод на, но крезьгур одӥг тонэн кошке: паллянэ но, бур пала но кожем уг луы. Шуом, куддыръя кемагес кыскем потэ, яке шуак дугдэм. Нош мукет ласянь, фонограммаен кырӟан - со бадӟым школа. Со ритмез ӧд ке шедьты, ӧд ке тупа соин, сураськыса кырӟалод, паллянэ кошкод - кылзӥсь номырзэ уз вала. Нырысь аръёсаз секыт вал тазьы ужаны. Солы дышыны кулэ, собере ӧраз пыроно.

- Фонограмма шуэмысь. Тӥ улэп куараен кырӟаськоды яке, мода сьӧры уиськыса, сцена вылын ымдэс гинэ усьяськоды?

- Ваньмыз озьы юало. Микрофонэн ужаськод бере, со но куараез мукет каре. Нош музыкантъёс сцена вылын уг ке сыло, тросэз малпало: кнопкаез зӥб но, артистъёс ымзэс гинэ усьялозы. Бен, али котькыӵе кырӟасьёс вань. Куд-ог юбилейёсын, ӝытъёсын, аппаратураез нуон-ваёнэн выронтэм понна, куд-огез куро но озьы кырӟаны.

Туж ӝож озьы малпамзылы. Крезьгур гожтэмын ке но, артист микрофон пыр улэп куараен кырӟа. Сцена вылысен кылэз вунэтоно-мар луиз ке, со ваньмыз адӟиськоз. Соин ик пиосмы куд-ог дыръя шуыло, кырӟанлэсь кылъёссэ ӵемгес, пе, вунэтылоно (озьы медаз луы вылэм, конечно, мар карыны ик ёрмоно соку). Но милемлы куд-ог дыръя озьы но потэ: кылэз вунэтӥськод ке, золгес чабо но кадь. Кырӟан понна трос визь но, тазалык но, куара но кулэ - кылъёсты но медад вунэты, котьку формаед медло. Кыӵе ке висён йӧтэ ке, ньылонэн ке но со герӟаськемын ӧвӧл, кырӟанлэн кужымез энергиез ӧжытгес вӧлме.

- Сцена вылэ потон понна артист чебер, синмаськымон но медло. Кызьы возиськыны быгатӥськоды? Оло, пинал, егит мылкыдо улыны кыӵе ке рецепт шуонды вань?

- Со - школа шуысал, Инмарен сётэм быгатонлык. Но котькыӵе бадӟым быгатонлкед медло, со бордын ужаны кулэ. Со мынам кылъёсы ӧвӧл, мон трос лыдӟисько пӧртэм артистъёс, мастеръёс сярысь, соос но озьы шуо. Тани али кӧня пинал муртъёс сцена вылэ пото. Инмар куара сётэм-а, ӧвӧл-а, сцена вылэ тубыны луоз ни, малпало. Но со ӧжыт на. Быгатоно астэ возьыны, пуш культураед медло. Малпало, калык, пе, сое уз адӟы, уката ик удмуртъёс трос куронъёс уг пукто кадь артистъёс азе. Со учкисез ултӥян луэ. Шумпотӥсько, Музыкая училище бере республикаысьтымы Культурая министерство но Удмурт кун филармония милемды ыстӥзы Ленинградысь Ленконцертлэн эстрадной искусствоя творческой мастерскояз. Училище бере ми котьмае тодӥськом ни, потэ вал, малпасько, марлы татын дышетозы на. Нош макем трос отын басьтӥськиз. Нырысетӥ ӝыны арзэ милемды быдтыса куштӥзы. Сцена вылэ вамыш лэсьтон понна гинэ кызь пол но, куамын пол но потаны косылӥзы. Кулиса борды чиньыеныд йӧтӥд, уллань учкыны шедьтӥд, мугордэ кулэезъя ӧд пукты - ваньзэ синйылтылӥзы. Калык азе потыку, синъёсыд нырысетӥ сантиметрысен ик мед ужалозы ни, пе, ӟеч энергидэ адямилы сётыса. Со - советской школа, дыр. Али кӧня кырӟасьёс пото, нош школазы ӧвӧл. Кутскись артистъёс но бен янгыш ӧвӧл со понна. Артистлэн мастерствоеныз вырыны педагогъёс уг тырмо, дышетскон понна коньдон но кулэ. Филармониын но тани репетиторъёс ӧвӧл. Нош кызьы пинал возиськыны быгатӥсько, шуиськоды? Тани алигес Якшур-Бӧдья районысь Варавай гуртын концерт сётӥм. Одӥг кышномурт дорам лыктӥз но шуэ: эшшо но эшшо пиналгес луиськод, пе. Нош кызьы уд пиналмы, соос монэ яратыса пумитало ке. Синъёссы шуныт учко, небыт гинэ вешало кадь. Автобусын мон ой шуыса пуко, отӥы но висе, татӥы но. Нош сцена вылэ потыса, ваньмыз вунэ, олокызьы пинал луоно. Аслэсьтыд энергидэ учкисьлы сётӥськод бере, со тыныд аслыд кык полэсэн берытске ни.

Озьы но луэ: адӟиськод, аудитория кезьыт, тодмотэмгес, соку пушкын маиз ке но ворсаське кадь. Пӧсям вуэд но потэ ни, нош мар ке но уг тырмы. Нош шорад гажась синъёс учко ке, кырӟан но мукет сямен чузъяське. Куд-ог дыръя малпасько: ымме но уг усьяськы кадь, нош куара потэ. Пушке калыклэн сомында шунытэз люкаськемен но, дыр, озьы шӧдоно астэ.

- Сцена вылэ трос выль кырӟасьёс пото. Кызьы шуиды, мастерство ласянь соослэн дышетскемзы тырмыт ӧвӧл. Артистлэн ужез озьы уг дантэма-а?

- Зэм, озьы луыса кошке кадь. Ӵем дыръя кылӥськод: киямы микрофон кутыны быгатысалмы ке, пе, ми но кырӟасалмы. Со озьы ӧвӧл. Но огласянь учконо ке, туж капчи адӟиське ке милям улонмы, ми понна котькуд нунал праздникен адӟиське бере, озьы ик со луыны но кулэ. Куректонмес, тырмашеммес калык медаз адӟы.

Артистъёсты калык шуныт пумитамысь шумпотоно, но куд-ог дыръя йыр но кур луэ. Ӟеч-а, ляб-а кырӟаз - ваньзэс одӥг кадь кичабонъёсын пумитало. Асьмелэн ӧвӧл крезьгурез валась удмурт критикъёсмы но. Азинскеммы, асьмеды ӟечгес возьматэммы потэ ке, критикалэсь кышкано ӧвӧл. Сюлэм ик вӧсь луэ, палэнысь лыктэм специалистъёс, асьме шаерысьтымы но ӟуч крезьгурчиос удмурт искусствоез самодеятельностьлэн тубатэз вылэ пукто ке.

Выльдӥськон аръёслэсь азьло филармониын ужасьёслэсь быгатонлыкъёссэс чакланы котькуд ар Москваысь, Казаньысь эскерисьёс вуылӥзы. Астэ возьматыны ӧд быгаты ке, хорын кырӟасе пуктозы но тӥни.

- Галина Иосифовна, эстрадаын тӥ куамын арлэсь ятыр возиськиськоды ни. Со понна трос кужым но, быгатонлык но кулэ.

- Эстрадаысь артистъёс куинь, вить, сизьым ар ворекъяло но собере кысо. Нош пичиен-пичиен ӝуаса мынӥськод ке, тынад быгатонлыкед уката но гомӟе, быдэс улонэдлы ӝуатске кадь потэ. Мынам озьы ик пӧрмиз, шуыны луоз. Нырысь вамышъёсме кутски ансамбльысен. «Шулдыр ӝытын» Галина Платонова но вань шуыса тодӥсез ик ӧй вал, дыр. Дас аръёс пала кырӟасьёслэсь нимъёссэс но ӧз вераллялэ. Кӧня адями воштӥськиз та дыр куспын ансамбльын. Семья кылдытыса, трос нылъёс-артистъёс кошкизы. Мыным удалтӥз, шуыны луоз. Анатолий Алексеевичен ӵош ужаськом бере, соин но сцена вылын возиськисько кадь. Искусствоез валасьтэм яке гажасьтэм муртлы бызьысал ке, та сюресэ соку ворсаськысал но, вылды. Искусстволы луыса ик нылпи но бер ваи.

- Нош, шуом, Анатолий Алексеевич ке улон сюрес вылады ӧй пумиськысал?

- Трос аръёс ӵоже радиолэн хораз ӧтчаллязы, уг тырмо вал альт куараос. «Шулдыр ӝытын» ужаны кутскемелэсь азьло, школа бере, одӥг арзэ мон ужай «Италмас» ансамбльын. Отчы но нырысь аръёсаз ӧтё вал.

Асме мон классикаын адӟисько, академической музыка пӧлы выйысал. Эстрадаын ужасько ке но, сюлэмы ариос, романсъёс куре. Куараме волятон понна, концерт кутскон азьын мылкыдме буйгатӥсько ни, соосты кырӟаса. Куара со быдӟа бере, нокыӵе микрофон но кулэ ӧвӧл. Нюлэскы эмезяны мынӥсько ке, озьы ик мылкыдме ӧръясько ариос, романсъёс, вашкала удмурт кырӟанъёс пыр. Нош концертъёсын куараме пичиятыса кырӟано луэ.

Классика музыкаез, симфониосты валаны кутски, Музыкая училищеын дышетскыкум. Крезьгурлэн чеберезлы шумпотыса, паймыса, пушкы тыре но, синвуосы пото. Дышетӥсьмылэн Римма Аркадьевна Чураковалэн но, мӧн шоры учкыса, синъёсыз котмо вал кадь. Училище бере Казане консерваторие мыныны ӵекто вал. Эшъёсытэк огнам дышетскеме ӧз поты, озьы ньыль кузя нылъёсын Ленинградэ мынӥмы. Отын но таӵе куара туж шер луэ, шуо вал. Оло, куарае сыӵеен-а, мар-а, школаын дышетскыкум но, войналы сӥзем, патриотической кырӟанъёс кельшылӥзы. Удмурт кырӟанъёс пӧлысь ярало вашкалаосыз. Капчи, номыр сярысь верасьтэм кырӟанъёс борды басьтӥськем уг поты. Аръёс ортчемъя, лэся, сюлэм золгес кыске мур пуштросъемъёсыз борды.

Ӧйтӧд, кызьы, вылды, радъяськысал улонэ, но кырӟантэк мон ноку ӧй улысал. Классика кырӟанъёсъя концерт дасян сярысь но малпанъёсы вал. Анатолий Алексеевич но со сярысь тодэ. Тодмоос но шуо, зэмос куарадэ кылзэм, пе, потэ. Но куараез вошъяса кырӟан понна, нош ик дышетӥсьёс кулэ. «Шулдыр ӝытын» кызь вить ар ужам бере вылез борды басьтӥськон сярысь али бер ини малпаськыны. Сокем кема возиськем коллективъёс шаерамы ӧвӧл, Россиын гинэ но туж ӧжыт - со ласянь но данъяськем потэ. Анатолий Алексеевич но мон луыса возиське та ансамбль. Калык но возьма сое, котьку шуныт пумита. Соин но, дас арзэ ке но ужам потэ на вылэм.

- Ужын но улонын ваньмыз вольыт уг луы, секыт дыръёс но пумисько. Кызьы юрттӥськоды ог-огдылы?

- Секыт дыръёс олокыӵе но луо. Уж пумысен мар ке валамтэос кылдо ке, шыпытгес кариськиськом: со но мед малпаськоз, мон но. Улонын мар ке секыт ке, тазалык ласянь шугъяськонъёс луо ке, валаны, ог-огмылы юрттыны тыршиськом. Дорын ваньзэ чылкыт карем потэ, ческытгес пӧрам, шунытгес куараен вазем. Наташа нылмылы дас ньыль арес ни. Со но мылкыдмес лӥятыны, буйгатыны быгатэ. Адӟоз, мылкыды урод шуыса, ӟыгыртоз, чупалоз.

Сцена но юрттэ секыт мылкыдэз буйгатыны. Милям улонмы пыр питран вылын. Автобус но тӥяське, пеймыт нюлэскын но кӧлоно луэ, куинь-ньыль час ӵоже кезьыт урамын но сылӥськод. Тодӥськод: час, ӝыны час ортчыса, сцена вылэ потоно. Неужто со кынмемдэ, керӟегъяськемдэ калыке поттод? Сцена вылын со ачиз ваньмыз вунэ. Тӥни со ик эмъюм но луэ шуг-секытъёсты вормонын.

- Анатолий Алексеевичен мар ке ласянь споръяськонъёсты потыло-а?

- Уж ласянь гинэ. Но со споръяськонъёс керетонозь уг вуо. Азьло мон тросэныз соглаш луисько вал, но аръёс ортчемъя, малпанъёсме, мылкыдъёсме уг ватӥськы ни. Мукетызлы со уз вера сомында шекъёсты, янгышъёсты, ӵемысь мон вылтӥ погыльскоз.

Анатолий Алексеевич, ансамбльмылэн кивалтӥсез луыса, быдэс коллективез возьматыны турттэ, нош котькудӥзлэн ассэ нимаз адӟытэмез потэ. Милемыз пластилинэз сямен комъяны, зӥбылыны кутске, нош котькудӥзлэн аслаз мылкыдыз, малпанъёсыз. Но со споръяськонъёслы мон шумпотӥсько. Милям ужын сотэк нокызьы уз луы. Собере артистлы кыӵе ке индылонъёс верало ке, иське, солэсь мар ке возьмало на, вань кужымзэ ӧз усьты на. Быгатонлыкез вань бере, солэсь эшшо но вылэгес тубатэ лёгиськемзэ возьмало. Нош тыныд номыр вераны ӧз кыльы ни ке, мар кулэ вал, ваньзэ басьтӥд ни шуизы ке, соку артистлэсь номыр возьманэз ӧвӧл ни.

- Галина Иосифовна, нылдылы асьтэлэсь сюрестэс сӥзьысалды-а?

- Ӧй, дыр. Кин луыны мылкыдыз аслыз тодмо ни. Мон ачим сое озьы, ӝуткай потӥсько. Атай шуиз вал мыным: рос-прос профессия басьтоно. Мон солы пумитъяськи ке но, верамез пушкам пыдло пырем. Табере тани ачим нылылы озьы шуисько. Но сыӵе курон туала кылдэм югдуренымы но герӟаськемын. Кызьы шуи ни вал, куинь-ньыль профессиед медло. Нылмы малпа юрист яке экономист луыны, сю процентлы англи кылэз мед, пе, тодо. Кырӟанэн но люкиськыны уг малпа, ас поннам ке но кырӟало, шуэ. Со милям кырӟантэк уз улы. Музыкая школаяз но ушъяло, Куӟебай Герд нимо гимназиын но котькыӵе ужрадъёсы пыриське. Куараез вань, бадӟым ке но ӧвӧл, тембрез чебер. Но, мон сямен, карьерадэ коньдонтэк али уд лэсьты. Яке сыӵе-сыӵе кизили луоно, быгатэменыд астэ сюдыны-вордыны мед быгатод. Нош али дышетскыны тазалыкез гинэ мед луоз, отӥяз улон возьматоз ини. Шуиз ке, мыным номыр кулэ ӧвӧл, кырӟаны мынӥсько, неужто мон сое шымыртом?

- Сцена вылысь тӥледды нылыныды ӵош но адӟем потэ вал.

- Кемалась сыӵе малпанэн улӥсько. Филармонилэн чеберлыкъя кивалтӥсез Валерий Яковлевич Митрофанов но серекъяса шуэ: ку, пе, Наталья, кырӟаны кутскод, мамаеныд дуэт лэсьтод? Пичи дыръяз уг возьдаськы вал угось, ёлка котырын но кырӟалляз. Нош али нокызьы уз пот сцена вылэ: мон, пе, артистка ӧвӧл ук, филармониын но уг ужаськы. Оло, музыкая школаын дышетскеменыз, аслыз сокем бадӟымесь куронъёс пуктэ. Папаез но сюлвориз. Уг шуиз но, соиз но киыныз шонтӥз. Со понна дорын ми дуэтэн кырӟаськом, чебер пӧрме, уката ик вашкала кырӟанъёс. Вань репертуарме тодэ. Мыным одӥг кырӟанэз дышетыны арня кулэ ке, со одӥг-кык нунал куспын тодэ ини.

- Анатолий Алексеевичен вераськыны выжеммылэсь азьло одӥг юан сётэм потэ на вал тӥледлы. Юморескаосын, серемес веранъёсын маскарчи Ушаковлэн героез, кузпалзэ серем карыса, ӵемысь маде. Учкисьёс тӥледды жаляны уг кутско-а?

- Весь верало, кызьы чидаськод, пе, со ултӥянъёсты. Завьяловоын концерт сётэммы бере одӥг пол автобусамы кык кузя кышномуртъёс куриськизы. Вӧзам пуксизы но шуо, кызьы вераны ик ум, пе, дӥсьтӥське, но тӥ милемлы туж жаль потӥськоды. Вералэ, пе, кузпалдылы, калык азьын озьы медаз ултӥя тӥледды. Адямиослэн валамзы но уг поты, лэся, Лукерья, Одотья - со малпам нимъёс.


Источник:

Платонова Г. И. Кӧкыын веттам кырӟан / Г. И. Платонова ; записала Лия Малых // Удмурт дунне. - 2002. - 9 авг. - С. 6, 11. - (Удмурт кизилиос).


За предоставление материала выражаем огромную благодарность редакции газеты "Удмурт дунне"