Пичи корка

From Воршуд
Jump to navigationJump to search

Губи улын корка сылэ(кык киысь чинъыосыз вылэ ӝутоно, огазе кароно),

Отын пичи пияш улэ(пиналъёс мыжыкенызы мукет ки борды йыгаськем каро).

Ми каллен йыгаськиськом,

Чингылиен жингыртӥськом (бур киысь чинъыосыз огазе карыса, уллань лэзёно но собере сэзъяно).

Ӧсэз усьтэ пичи пияш,

Ӧте милемыз коркаяз (киосыз огазе кароно, собере кырым пыдэсэз усьтоно).

Корка пушкын чебер выж (паллян кырым пыдэсэз бур киысь азъчиньыен маялтоно),

Вань отын пукон но ӝӧк (бур киез паллян киысь мыжык вылэ пононо – со ӝӧк; паллян киысь чиньыосыз ӝутыса, бур киысь мыжыкез паллян ки борды пуктоно – со пукон).

Табань туж трос пыжиллям,

Куно, вылды, ӧтиллям (бур кырым пыдэсэз, паллян киысъ кырым пыдэс вылэ пононо).[1]

Литература[edit]