Кыл бордысь кыл

From Воршуд
Jump to navigationJump to search

Бызи, мынӥ, зундэс шедьтӥ,

Со зундэсме анайлы сетӥ,

Анай мыным коко сётӥз,

Со кокоме мунчо гуре понӥ,

Мунчо гурысь палсин писэй лушкам.


Бызьыса мынӥ, инӟы шедьтӥ,

Сое кучалы сетӥ.

Куча мыным урыс сётӥз,

Со урысэн музъеме шукки,

Музъем мыным сезьы сётӥз,

Со сезьыез дӥголы сетӥ,

Дӥго мыным коко сётӥз,

Со кокоез мунчо гуре понӥ,

Палсин писэй лушказ, кошкиз,

Уйсы писэй кеськыса кылиз.


Бызьыса потӥ, чиндыс шедьтӥ,

Со чиндысме песяйлы сетӥ,

Песяй мыным курегпуз сётӥз,

Со курегпузме гуре куштӥ,

Гур мыным няня сётӥз,

Со няняме скаллы сетӥ,

Скал мыным йӧл сётӥз,

Со йӧлме коӵышлы сётӥ,

Коӵыш монэ кормыштӥз.


Музъем мыным сезьы сётӥз,

Со сезьыме дӥголы сётӥ,

Дӥго мыным коко сётӥз,

Со кокоез гуре питыртӥ,

Гур мыным нянь сётӥз,

Со няняез (и)скаллы сетӥ,

(И)скал мыным льӧлё сётӥз.

Со льӧлёез писилы сетӥ,

Писей мыным чапкиз но кельтӥз,

Ачиз бызьыса кошкиз.


Пыд улам чугун питыртӥ,

Музъем мыным сезьы сётӥз,

Со сезьыез дӥголы сетӥ,

Дӥго мыным коко сётӥз,

Со кокоез гуре питыртӥ,

Гур мыным нянь сётӥз,

Со няняез пруккелы сетӥ,

Писи мыным чапкиз но кельтӥз.[1].

Литература[edit]